Get started
Book demo
Book demo
Get started

28.11.2023

Avtale om tilgang til tjenester fra Equality Check

Denne avtalen om kjøp av tilgang til tjenester levert av Equality Check, inkludert vedlegg, («Avtalen») regulerer all bruk av Equality Check AS, org nr 920 585 590 («Equality Check») sine tjenester («Tjenestene») som beskrevet under. Hvis du ikke er enig i disse betingelsene må du ikke bruke Equality Check. Ved å akseptere disse betingelsene eller bruke Tjenestene i et hvilket som helst format, godtar du, virksomheten du representerer og enhver tilknyttet virksomheten, (kollektivt «Kunden») at du har lest og godkjent betingelsene og binder deg til Avtalen. Denne avtalen inngås på datoen du aksepterer disse betingelsene eller bruker Equality Check («Avtalestart»).

Equality Check og Kunden omtales i det følgende i fellesskap som «Partene», og hver for seg som en «Part».

1. Bakgrunn

 • Equality Checks mål er å skape et likestilt arbeidsliv for alle, uavhengig av bakgrunn, ved hjelp av teknologiske verktøy som har som mål å sikre en datadrevet, evidensbasert og løsningsfokusert tilnærming.
 • Equality Check tilbyr abonnementer som gir Kunden tilgang til teknologiske «DE&I»-verktøy som beskrevet i vedlegg 1 («Tjenestene»).
 • Kunden ønsker å kjøpe tilgang til Tjenestene som indikert i vedlegg 1.
 • Partene skal aktivt og lojalt samarbeide om gjennomføringen av Avtalen.

2. Om tjenestene og bruksrett

 • Gjennom Avtalen får Kunden mulighet til å abonnere på Tjenestene spesifisert i Avtalens vedlegg 1.
 • Tjenestene leveres som standardiserte tjenester over internett. Tjenestene kan videreutvikles og endres av Equality Check i løpet av avtaleperioden.
 • Ved betaling av avtalt vederlag (som spesifisert i vedlegg 1) får Kunden en løpende, ikke-eksklusiv bruksrett til Tjenestene for intern bruk. Bruksretten gir ikke rett til å modifisere, reprodusere, kopiere eller etterligne programvaren eller øvrige deler av Tjenestene, eller til å utnytte Tjenestene kommersielt.
 • Tjenestene leveres på infrastrukturen til en standardtjeneste levert av en tredjepart. Dette innebærer at nedetid og andre feil utenfor Equality Checks kontroll kan forekomme.

3. Varighet og oppsigelse

 • Avtalen trer i kraft ved Avtalestart og varer i 12 måneder fra Avtalestart. Avtalen fornyes deretter automatisk for ett år av gangen, med mindre en av Partene sier opp Avtalen senest fire uker før avtaleperiodens utløp.

4. Pris og betalingsbetingelser

 • Kundens vederlag for Tjenestene, og nærmere betalingsbetingelser, fremgår av vedlegg 1.
 • Vederlaget skal forhåndsbetales av Kunden.
 • Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven.
 • Ved betalingsmislighold kan Equality Check med 14 virkedagers varsel stoppe enhver ytelse til Kunden inntil full betaling (inkludert forsinkelsesrenter) er mottatt. Betalingsmislighold utover 30 kalenderdager skal regnes som vesentlig mislighold.
 • En påbegynt 12-månedersperiode skal betales i sin helhet, uavhengig av om Kunden velger å avslutte bruk av Tjenestene på et tidligere tidspunkt.

5. Equality Checks forpliktelser i avtaleperioden

 • Equality Check skal gi Kunden tilgang til de Tjenestene Kunden har bestilt i henhold til vedlegg 1.
 • Equality Check skal overholde sine forpliktelser angitt i denne Avtalen.

6. Kundens forpliktelser i avtaleperioden

 • Kunden skal betale for Tjenestene på vilkårene angitt i Avtalens punkt 4 og i henhold til vedlegg 1.
 • Kunden erkjenner å være ansvarlig for å rapportere etter aktivitets- og redegjørelsesplikten og andre gjeldende lover og regler innen likestilling og arbeidsmiljø.
 • Kunden er ansvarlig for overholdelse av relevant regelverk ved bruk av Tjenestene fra Equality Check, herunder, men ikke begrenset til, personopplysningsloven, arbeidsrett og andre gjeldende lover og regler innen likestilling.
 • Kunden er ansvarlig for at personer som Kunden gir tilgang til Tjenestene til, overholder relevante vilkår angitt i denne Avtalen.

7. Rettigheter

 • Equality Check beholder alle rettigheter, inkludert immaterielle rettigheter til Tjenesten. Immaterielle rettigheter inkluderer, men er ikke begrenset til, konsepter, design, varemerker, opphavsrett, herunder databasevern, patenter, forretningshemmeligheter og know-how m.m., som stilles til disposisjon i forbindelse med denne Avtalen. Immaterielle rettigheter som stilles til disposisjon fra en Part skal kun benyttes i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen, og i tråd med intensjonene og formålet til Equality Check. Alle rettigheter til å benytte seg av Tjenestene, inkludert immaterielle rettigheter, opphører ved opphør av Avtalen.
 • Kunden beholder alle rettigheter til Kundens egne data, herunder informasjon om egne ansatte som lastes opp i Tjenestene («Kundedata»).
 • Equality Check kan bruke aggregert Kundedata til forskning, analyse, benchmarking og forbedring av Equality Check sine Tjenester. Kundedata skal ikke brukes på en måte som direkte eller indirekte kan identifisere Kunden.
 • Equality Check kan bruke Kundens logo i markedsføringsøyemed, med mindre Kunden skriftlig motsetter seg dette.

8. Konfidensialitet

 • All informasjon Partene blir kjent med i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen skal behandles konfidensielt, og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten skriftlig samtykke fra den andre Parten. Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysninger utleveres dersom dette er påkrevd etter lov eller forskrift, eller dersom annet er spesifisert i denne Avtalen. Den andre Parten skal varsles før utlevering skjer, med mindre det er forbudt å gi slikt forhåndsvarsel. Taushetsplikten er heller ikke til hinder for at opplysninger deles når de er alminnelig kjent eller er tilgjengelige andre steder, uten at dette skyldes urettmessig opptreden av den andre Parten eller tredjepart.
 • Partene skal sikre at ansatte, oppdragstakere, underleverandører og tredjeparter som partene engasjerer eller benytter, pålegges taushet, også etter fratredelsen, om forhold som nevnt ovenfor.
 • Partene plikter å ta nødvendige forholdsregler for å sikre at informasjonen ikke blir gjort kjent for andre. Informasjonen skal som minimum sikres på tilsvarende måte som vedkommende Parts konfidensielle informasjon for øvrig. Kunden skal sikre at det ikke skjer utilsiktet spredning av programvare eller dokumentasjon. Taushetsplikten opphører fem år etter Avtalens opphør.

9. Ikke-eksklusivitet og bruk av underleverandør

 • Equality Check har i avtaleperioden anledning til å yte tjenester til og samarbeide med andre enn Kunden.
 • Equality Check kan benytte underleverandører i forbindelse med gjennomføring av Avtalen.

10. Endringer og overdragelse

 • Endringer av Avtalen skal avtales skriftlig mellom Partene.
 • Ingen rettigheter eller forpliktelser under Avtalen kan overdras fra en Part til en tredjepart uten den annen Parts skriftlige samtykke.
 • Samtykke er ikke nødvendig dersom Avtalen overdras i sin helhet ved at Equality Check fusjonerer, fisjonerer, på annen måte overdrar virksomhet eller omorganiserer.
 • Equality Check står fritt til å benytte factoring.

11. Mislighold

 • Det foreligger et mislighold dersom en Part ikke har oppfylt sine forpliktelser etter Avtalen, og dette skyldes et forhold på vedkommende Parts side.
 • Den som vil påberope seg at Avtalen er misligholdt, må reklamere skriftlig uten ugrunnet opphold etter at vedkommende oppdaget eller burde ha oppdaget misligholdet.
 • Partene kan kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap som følge av den andre partens mislighold, med følgende begrensninger:
  • Indirekte tap dekkes ikke. Som indirekte tap regnes, dog ikke begrenset til, Kundens tap av fortjeneste av enhver art, tap grunnet driftsavbrudd, tap av data, avsavnstap og krav fra tredjepart.
  • Det samlede erstatningskravet fra en Part i løpet av ett år kan ikke overstige det avtalte årlige vederlaget (eksklusive merverdiavgift) som angitt i vedlegg 1.
 • Ansvarsbegrensningene gjelder ikke dersom vedkommende Part har utvist grov uaktsomhet eller forsett, eller ved brudd på Equality Check sine immaterielle rettigheter til Tjenesten, jf. punkt 7.
 • Ved vesentlig mislighold kan hver av Partene heve Avtalen.

12. Lovvalg og tvisteløsning

 • Denne Avtalen skal være undergitt og fortolkes i samsvar med norsk rett.
 • Enhver tvist i forbindelse med denne Avtalen som ikke kan løses i minnelighet, skal avgjøres av de alminnelige domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

* * *

Vedlegg 1 – Spesifikasjon og pris for Tjenestene

Spesifikasjon av Tjenestene

Gjennom Avtalen får Kunden mulighet til å abonnere på følgende Tjenester avhengig av hva Kunden har huket av på ved registrering:

Equality Check Gender Pay Gap Report: er et abonnement som gir Kunden tilgang til et verktøy som hjelper Kunden med en enkel lønnsanalyse.

Tjenesten inkluderer følgende funksjoner:

 • Mulighet til å legge inn lønnsdata
 • En graf som viser lønn basert på kvartiler og fordelt på kjønn

Equality Check Compliance: er et abonnement som gir Kunden tilgang til et verktøy som legger til rette for å rapportere i overensstemmelse med den utvidede aktivitets- og redegjørelsesplikten.

Tjenesten inkluderer følgende funksjoner:

 • Et digitalt verktøy som tar Kunden stegvis gjennom de obligatoriske kravene, med oversikt over hva loven sier man skal redegjøre for, og forslag til hvordan man kan gå frem. Det er Kunden, og ikke Equality Check, som er ansvarlig for at Kunden overholder og rapporterer i henhold til gjeldende regelverk, og;
 • En digital rapport som viser status på de ulike parameterne, med mulighet til å laste ned rapport i Word format.

Equality Check Excellence: er et abonnement som gir Kunden tilgang til et verktøy som er utviklet i samarbeid med forskningsmiljøer. Verktøyet gir Kunden mulighet til å identifisere likestilling internt, kartlegge hvor det eventuelt er forbedringspotensial, og gi forskningsbaserte løsninger for å forbedre disse områdene. Abonnementet inkluderer tilgang til verktøyet som legger til rette for å rapportere etter den utvidede aktivitets- og redegjørelsesplikten på en enkel måte.

Tjenesten innehar funksjonalitet som:

 • Bistår Kunden i hvilke datasett som skal samles inn, basert på indikatorer forskere mener er den beste måten å måle likestilling på.
 • Presenterer dataene i en digital rapport som viser likestilling på de ulike parameterne. Denne kan brytes ned på ulike nivåer for å få god oversikt over likestilling i ulike områder av Kundens virksomhet.
 • Tilbyr målrettede, forskningsbaserte tiltak for å forbedre områder.

Verktøyene i Tjenestene er ment til internt bruk.

Feil, mangler og nedetid i Tjenestene

Feil og mangler i Tjenestene kan forekomme, og det gis ingen garanti for at Tjenestene vil være feilfrie, eller knyttet til Tjenestenes tilgjengelighet. Equality Check vil likevel etterstrebe å håndtere eventuelle feil fortløpende. Tjenestene kan tas ned i forbindelse med vedlikehold, oppdatering, sikkerhet eller andre forhold, dersom det vurderes nødvendig av Equality Check.

Bestilling av Tjenestene

Hvilke Tjenester Kunden har bestilt ved Avtalens oppstart er angitt ved avkrysning av boksen «Bestilt av Kunden» angitt i punkt 1.3. Bestilling av flere Tjenester kan gjøres ved å oppdatere punkt 1.3, eller ved senere e-post fra Kunden til Equality Check. Kunden er ansvarlig for at slike bestillinger foretas av autoriserte personer for Kunden.

Priser og vilkår

Equality Check Gender Pay Gap Report

Pris per ansatt: 0

Equality Check Compliance

Pris per ansatt: kr 79

Minimumsbeløp: kr 10 000

Equality Check Excellence

Pris per ansatt: kr 210

Minimumsbeløp: kr 20 000

 

Minimumsbeløpet betales av Kunden, uavhengig av antall ansatte i virksomheten.

Maksimumsbeløpet er det beløpet Equality Check maksimalt kan ta betalt for Tjenesten, uavhengig av hvor mange ansatte Kunden har. Equality Check forbeholder seg retten til å endre maksimumsbeløpet før den automatiske fornyelsen av en 12-månedersperiode eller dersom antallet er vesentlig høyere enn Equality Check hadde grunn til å forvente ved Avtalens inngåelse.

Alle priser er oppgitt i NOK og eksklusive merverdiavgift. Prisene indeksreguleres årlig i henhold til konsumprisindeksen.

Vederlag for inneværende 12-månedersperiode tilbakebetales ikke.

 


 

Du finner vår databehandleravtale her

 


 

We are already supporting

Book a demo with our specialist and start acting today.

Book a demo now